Уасэхэр


Адыгэ тхылъ сайтым (AdygBook) ит пкъыгъухэм яуасэхэр мыщ фэдэу зэхэлъых:

1. Уасэ - Пкъыгъу пэпчъ уасэ гъэнэфагъэ иI. Ар доллар ыкIи рубыль тхыгъэх. 

2. КъэгъэхьыпкIэ - IэкIыб хэгъэгухэм почтэкIэ пкъыгъум икъэгъэхьын уасэ иI. Ахэр мыщ фэдэх:
- Грам 10-м щегъэжьагъэу 100-м нэс доллар 9.00 тефэ.
- Грам 101-м щегъэжьагъэу 250-м нэс доллар 13.00 тефэ.
- Грам 251-м щегъэжьагъэу 500-м нэс доллар 19.00 тефэ.
- Грам 501-м щегъэжьагъэу 1000-м нэс доллар 27.00 тефэ.
- Грам 1001-м щегъэжьагъэу 2000-м нэс доллар 49.00 тефэ.

3. КъэгъэхьыпкIэ - Урысые Федерацием икIоцIым пкъыгъум икъэгъэхьын уасэ иI. Ар пкъыгъум ионтэгъугъэрэ пкъыгъур зыдэтгъэхьыщт шъолъырэр зыдэщыIэмрэ алъытыгъэу уасэр тэгъэнафэ. Ар рубль 80 щегъэжьагъэу рубль 750 нэс тефэ.

Comments