Posts

Адыгэмэ ядышъэ кIэныжъ - Адыгэ хэкум иархиологие - Тэу Аслъан

Тиошъогу къаргъоу, тичIылъэ гъэбэжъулъэу щэрэт - Шъхьэлэхъо Абу

Мэхъош Руслъан - Сыгу къышъуфихыгъэу ...

Заман чыжьэм иджэрпэджэжь - тарихъ роман - МэщбэшIэ Исхьакъ

A case for a smartphone made of leather

Къуекъо Налбый - Усэхэр поэмэхэр

Ancient Mysteries of Circassian and Egyptian Mythologies - by Selcuk Baglar

Шъом хэшIыкIыгъэ сматфонлъэ - псынкIэ ыкIи шъабэ

ХэщыпыкIыгъэ тхыгъэхэр - усэхэр, орэдхэр - ЛIыхэсэ Мугдин

Адыгабзэм фэIазэр - Къуекъо Нальбый

ЛъэкъуацIэхэм къаIуатэ - Цуекъо Алый

Адыгэ хэкум икартэ пхъэм тешIыхьагъэу

Адыгэм идунай - Къуекъо Асфар

Хэта огур зыIэтыгъэр? - Къуекъо Нальбый

ПхъэкIыч тфэим хэшIыкIыгъэу (23.5 см)

Мэкъэ зэпэджэжьхэр - усэхэр, поэмэхэр - ГутIэ Саныет

Древний Майкоп - Мыекъуапэ ижъыгъом - Лэупакӏэ Нурбый

Лъэрызехьам иорэдхэр - КIэсэбэжъ Къэплъан

Ичиг - Шыумэ зыщалъэрэ цуакъэ (45)

Псэм гъатхэр из - повестхэр, рассказхэр - Дзыбэ Саният