ХэщыпыкIыгъэ тхыгъэхэр - усэхэр, орэдхэр - ЛIыхэсэ Мугдин

  
ХэщыпыкIыгъэ тхыгъэхэр - усэхэр, орэдхэр - ЛIыхэсэ Мугдин

Зытхыгъэр  : ЛIыхэсэ Мугдин

Зытидзагъэр : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

ISBN : 978-5-7608-0788-5

НэкIубгъу : 543

Иинагъэ  : ‎ 135x207x24 мм

Ионтэгъугъэ : 526 грам

Тхылъ-Гъуаз къотамэм ит тхылъхэр щапIэхэм ачIэлъгохэп ау ахэр зэрэщыIэхэм щыдгъэгъозэнхэм пае сайтым къетэгъэуцох. А тхылъхэр е ахэм ащыщхэр щапIэхэм ачIэлъ зыхъукIэ, тхылъхэр зит "Тхылъ" къотамэм къидгъэуцощтых.
Comments