Заман чыжьэм иджэрпэджэжь - тарихъ роман - МэщбэшIэ Исхьакъ

  
Уасэ : $6.10  (370 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $27.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

Заман чыжьэм иджэрпэджэжь - тарихъ роман

Зытхыгъэр : МэщбэшIэ Исхьакъ

Зытидзагъэр : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 527 

ISBN : 978-5-7608-0937-7

Иинагъэ : ‎ 138x208x28 мм

Ионтэгъугъэ : 547 г

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Хэгъэгу кIоц1ым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3Comments