Рафыгъэхэр - Тарихъ роман - МэщбэшIэ Исхьакъ


Уасэ : $8.00  (480 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $27.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

Рафыгъэхэр - Тарихъ роман

Зытхыгъэр : МэщбэшIэ Исхьакъ

Зытидзагъэр : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 375

ISBN : 978-5-7608-0756-4

Иинагъэ  : ‎ 138x226x23 мм

Ионтэгъугъэ : 501 г.

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3


Comments