Адыгейский Топонимический Словарь - К. Х. Меретуков

  
Уасэ : $10.50  (680 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $27.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

Адыгейский Топонимический Словарь 

Зытхыгъэр : Мэрэтыкъо Къасим

Зытидзагъэр : "Качествэр" - Мыекъуапэ

Бзэр : Урысыбзэ

ISBN : 5-901701-43-7

НэкIубгъу : 423


Иинагъэ  : ‎ 150x223x24 мм

Ионтэгъугъэ : 624 грам

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3
 

Тхылъ-Гъуаз къотамэм ит тхылъхэр щапIэхэм ачIэлъгохэп ау ахэр зэрэщыIэхэм щыдгъэгъозэнхэм пае сайтым къетэгъэуцох. А тхылъхэр е ахэм ащыщхэр щапIэхэм ачIэлъ зыхъукIэ, тхылъхэр зит "Тхылъ" къотамэм къидгъэуцощтых.
Comments