Адыгэ Хабз - реджэнхэу тхылъ - Унэрэкъо Мир

  
Уасэ : $5.80  (350 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $27.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

Адыгэ Хабз - реджэнхэу тхылъ 

Зытхыгъэр : Унэрэкъо Мир

Зытидзагъэр : "Качествэр" - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 359

ISBN : 978-5-9703-0662-8

Иинагъэ  : ‎ 150x224x23 ммИонтэгъугъэ : 581 г

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3


Тхылъ-Гъуаз къотамэм ит тхылъхэр щапIэхэм ачIэлъгохэп ау ахэр зэрэщыIэхэм щыдгъэгъозэнхэм пае сайтым къетэгъэуцох. А тхылъхэр е ахэм ащыщхэр щапIэхэм ачIэлъ зыхъукIэ, тхылъхэр зит "Тхылъ" къотамэм къидгъэуцощтых.


Comments