СурэтхэмкIэ Адыгэ хабзэмрэ бзэмрэ зэтэгъашIэ - Шхьэлахъо С.Г., Мурад Г.А., Долэ Р.Н.


Уасэ : $3.00  (180 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $13.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

СурэтхэмкIэ Адыгэ хабзэмрэ бзэмрэ зэтэгъашIэ 

Зытхыгъэхэр:  Шхьэлахъо С.Г., Мурад Г.А., Долэ Р.Н.

Зытидзагъэр : ООО "Качествэр"

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 99

ISBN : 978-5-9703-0658-1

Иинагъэ : 166x241x6 мм

Ионтэгъугъэ : 187 грам

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3
 

Comments