AdygBook - Адыгэ Тхылъ - Хэт тэ


Тхьэм ишIукIэ АдыгабзэкIэ лажьэрэ интернет сайт adygbook.com къызэIутхын тлъэкIыгъ. Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр Адыгабзэр шIу зилъэгъоу, АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэр зыIэчIигъэхьэнэу зышIоигъохэм ягухэлъхэр къадэтгъэхъунэу ары. Сайтым ыгъэлэжьэн ыкIи ащ пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыгъэхэм агъэцэкIэн пкIэ хэмылъэу тэгъэцакIэ, Адыгабзэм илъыгъэкIотэн тиIэхь хэтэлъхьэ. Тхылъхэм яуасэхэмрэ якъэгъэхьыпкIэхэмрэ атефэрэр зытетым тетэу щыт, ахэм ахэдгъахъорэп. 

Адыгэ Тхылъ сайтым ит пкъыгъухэр сайтым икъотами 7-м аритых:

Тхылъ - АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэр итых. 

КIэлэцыкIу-Тхылъ - АдыгабзэкIэ тхыгъэ кIэлэцыкIухэм апае тхылъхэр итых.

ПхъэкIыч - Зэфэшъхьаф пхъэ лъэпкъхэм ахашIыкIыгъэ пхъэкIычхэр итых.

Шыу-Цуакъэ - Шыумэ зыщалъэрэ цуакъэхэр итых.

Зэфэшъхьаф - Зэфэшъхьаф пкъыгъухэр итых, IэшIагъэхэр ыкIи нэмыкIхэр.

УрысыбзэкIэ-тхылъ - Урысыбзэк1э тхыгъэ тхылъхэр итых.

Тхылъ-Гъуаз къотамэм ит тхылъхэр щапIэхэм ачIэлъгохэп ау ахэр зэрэщыIэхэм щыдгъэгъозэнхэм пае сайтым къетэгъэуцох. А тхылъхэр е ахэм ащыщхэр щапIэхэм ачIэлъ зыхъукIэ, тхылъхэр зит "Тхылъ" къотамэм къидгъэуцощтых.
 
Адыгэ Тхылъ сайтым ит пкъыгъухэм яуасэ зэрэзэхэлъыр, къотамэу Уасэхэр итых.


Comments