Нэфшъэгъо лъагъом ишъэф - Усэхэр, пьесэхэр - Дэрбэ Тимур

  
Уасэ : $3.30  (200 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $19.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

Нэфшъэгъо лъагъом ишъэф - Усэхэр, пьесэхэр

Зытхыгъэр : Дэрбэ Тимур

Зытидзагъэр : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 391

ISBN : 978-5-7608-0940-7


Иинагъэ  : ‎ 115x174x22 мм

Ионтэгъугъэ : 291 г.

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3
Comments