Шъхьэлахъо Асхьад фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр - Тхьаркъохъо Юныс

  
Шъхьэлахъо Асхьад фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр, сурэтхэри хэтых

Зытхыгъэр  : Тхьаркъохъо Юныс

Зытидзагъэр : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 46

Иинагъэ  : ‎ 129x198x3 мм

Ионтэгъугъэ : 50 грам

Тхылъ-Гъуаз къотамэм ит тхылъхэр тищапIэ чIэлъгохэп ау ахэр зэрэщыIэхэм щыдгъэгъозэнхэм пае сайтым къетэугъэуцох. А тхылъхэр е ахэм ащыщхэр къытыIэчIахьэмэ, тхылъхэр зыщытщэрэ Тхылъ къотамэм къидгъэуцощтых.
Comments