АнахькIэр анахь кIас - ХьакIэмызэ Биболэт

  
АнахькIэр анахь кIас - документальнэ повесть

Зытхыгъэр  : ХьакIэмызэ Биболэт

Зытидзагъэр : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 109

ISBN : 5-7608-0109-0

Иинагъэ  : ‎ 123x172x6 мм

Ионтэгъугъэ : 135 грам
Тхылъ-Гъуаз къотамэм ит тхылъхэр тищапIэ чIэлъгохэп ау ахэр зэрэщыIэхэм щыдгъэгъозэнхэм пае сайтым къетэугъэуцох. А тхылъхэр е ахэм ащыщхэр къытыIэчIахьэмэ, тхылъхэр зыщытщэрэ Тхылъ къотамэм къидгъэуцощтых.
Comments