Лъэустэн Юсыф - ХэщыпыкIыгъэ тхыгъэхэр

  
Лъэустэн Юсыф - ХэщыпыкIыгъэ тхыгъэхэр

Зытхыгъэр : Лъэустэн Юсыф 

Зытидзагъэр : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 633

ISBN : 5-7608-0057-4

Илъэс : 1993

Иинагъэ : ‎ 136x206x37 мм

Ионтэгъугъэ : 635 грам
Тхылъ-Гъуаз къотамэм ит тхылъхэр тищапIэ чIэлъгохэп ау ахэр зэрэщыIэхэм щыдгъэгъозэнхэм пае сайтым къетэугъэуцох. А тхылъхэр е ахэм ащыщхэр къытыIэчIахьэмэ, тхылъхэр зыщытщэрэ Тхылъ къотамэм къидгъэуцощтых.
Comments