Адыгэ - Урыс ЗэдэгущыIалъ - Блэгъожъ Зулкъарин

  
Адыгэ - Урыс ЗэдэгущыIалъ - Блягоз З.У.

Зытхыгъэр  :  Блэгъожъ Зулкъарин

Зытидзагъэр : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ - Урысыбзэ

ISBN : 5-7608-0253-4

НэкIубгъу : 252

Иинагъэ  : ‎ 134x207x16 мм

Ионтэгъугъэ : 302 грам

Тхылъ-Гъуаз къотамэм ит тхылъхэр щапIэхэм ачIэлъгохэп ау ахэр зэрэщыIэхэм щыдгъэгъозэнхэм пае сайтым къетэгъэуцох. А тхылъхэр е ахэм ащыщхэр щапIэхэм ачIэлъ зыхъукIэ, тхылъхэр зит "Тхылъ" къотамэм къидгъэуцощтых.
Comments