НыбжьыкIэхэмэ апае пщысэхэр - дискым тетхэу пщысэ 12 къаIуатэ

  
Уасэ : $5.80  (350 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $13.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

НыбжьыкIэхэмэ апае пщысэхэр - дискым (mp3) тетхэу пщысэ 12 къаIуатэ

Зыгъэхьазырыгъэр : ЩашIэ Щамсэт

КIэщакIор : Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ Республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэр - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ 

Ионтэгъугъэ : 102 г

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3


Тхылъ-Гъуаз къотамэм ит тхылъхэр щапIэхэм ачIэлъгохэп ау ахэр зэрэщыIэхэм щыдгъэгъозэнхэм пае сайтым къетэгъэуцох. А тхылъхэр е ахэм ащыщхэр щапIэхэм ачIэлъ зыхъукIэ, тхылъхэр зит "Тхылъ" къотамэм къидгъэуцощтых.
Comments