Сирием щыпсэурэ Адыгэхэр - Черкесы в Сирии - Анзор Кушхабиев

  
Уасэ : $6.30  (380 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $13.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

Сирием щыпсэурэ Адыгэхэр - Черкесы в Сирии 

Зытхыгъэр : Анзор Кушхабиев

Зытидзагъэр : Республикэ фонэдэу "Возрождение", Налчик

Бзэр : Урысыбзэ

НэкIубгъу : 166

ISBN : 5-88195-057-7

Иинагъэ  : ‎ 120x162x7 мм

Ионтэгъугъэ : 120 г.

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3Comments